Ledsagerbevis

Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede i Valdres Alpinsenter

Gjeldene fra 04.03.2021

 

Nasjonale retningslinjer

1. Formål

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.

2. Funksjonshemming

Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.

3. Ledsager

Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen.

4. Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementersamt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune.

 

Ledsagerbevis i Valdres Alpinsenter

Ledsagerbevis er en ordning, som gir funksjonshemmede mulighet for en ledsager uten ekstra kostnader, på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, eller på steder/arrangementer som mottar økonomisk støtte av kommunen.

Valdres Alpinsenter AS er en privat eiet bedrift, og mottar ingen støtte fra kommunalt hold for denne ordningen. Vi er derfor ikke bundet under noen avtale om ledsagerbevis. Likevel kan ledsager kjøpe dagskort (ikke sesong og flerdagers-kort) til 1/2 pris hos oss, forutsatt at den som trenger ledsager kjøper kort til ordinær pris, og fremviser gyldig ledsagerbevis i billettluka.

 

Valdres Alpinsenter 01.03.2021

Harald Kulhuset
Daglig leder